REGULAMIN

Konkursu Ofert

Sygn. akt. VIII GUp 6/14/S

 

Warunki konkursu ofert na wybór nabywcy nieruchomości zabudowanej

Montin - Korizola sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

ul. Sikorki 17, 31-589 Kraków

 

 1. Przedmiot sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość - prawo użytkowania wieczystego gruntów o powierzchni 8.500m2, znajdujących się w Krakowie przy ul. SIKORKI 17, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr  KR1P/00312162/8, zabudowana budynkami:

- biurowym o powierzchni użytkowej 314,9m2,

- budynkiem kotłowni z częścią socjalną o powierzchni użytkowej 48,2m2,

- budynkiem warsztatowym o powierzchni użytkowej 373m2.

 1. Sprzedaż odbywa się z wolnej ręki za zgodą Sędziego – Komisarza za cenę i na warunkach przez niego wskazanych. Wybór nabywcy wymaga zatwierdzenia przez Sędziego-Komisarza.
 2. Ze stanem prawnym nieruchomości, jej opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją oraz warunkami konkursu można zapoznać się i uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie upadłego w Krakowie, przy ul. Sikorki 17, w godzinach 9-13 oraz pod numerem telefonu 602571134.
 3. Rękojmia za wady fizyczne i prawne jest wyłączona.

 1. Minimalna cena sprzedaży.
 2. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż 2.300.000,00zł netto (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych), która stanowi cenę wywoławczą netto w niniejszym konkursie. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki aktualnie obowiązującej w dniu sprzedaży.

 3. Warunki uczestnictwa.

 1. Pisemne oferty należy składać w języku polskim osobiście, przesyłką kurierską albo przesyłką pocztową – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem: “Oferta sygn. akt. VIII GUp 6/14/S Montin-Korizola sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej” – do dnia 14.01.2016r. (decyduje data wpływu) - na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys, BUMA SQUARE BUSINESS PARK, ul. Wadowicka 6, 30 – 415 Kraków. Koperta na wszystkich łączeniach winna być parafowana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami znajdująca się w kopercie spełniającej wymagania wskazane powyżej, winna być umieszczona w drugiej kopercie zaadresowanej na adres Kancelarii Radcy Prawnego wskazanej powyżej, wraz z dopiskiem: “OFERTA – NIE OTWIERAĆ”. W przypadku wysyłania ofert drogą pocztową lub kurierską o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do Kancelarii Radcy Prawnego wskazanej powyżej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. kwoty 460.000,00zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).
 3. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy upadłego o numerze: 23 1600 1039 0002 0037 5548 5001, z dopiskiem “KONKURS - sygn. akt. VIII GUp 4/14/S”, najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert.
 4. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu sprzedaży.
 5. Oferta nie może zostać złożona z zastrzeżeniem warunku lub terminu lub zawierać jakichkolwiek innych zastrzeżeń.

 1. Oferta.

Oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

 1. Pełne dane oferenta: firmę oraz imię i nazwisko lub nazwę oraz dokładny adres oferenta oraz numer telefonu kontaktowego.
 2. Aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub aktualny odpis z KRS) wraz z oświadczeniem, że wszystkie wpisy oraz dane w nim zawarte na dzień składania oferty są nadal aktualne, numery NIP i REGON, jeżeli oferent takie posiada, a w przypadku osób fizycznych również numer PESEL oraz kserokopię dowodu osobistego.
 3. Osoby zagraniczne winny złożyć:
 4. - oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię z właściwego rejestru przedsiębiorców wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, wydane w okresie do 3 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu;

  - w przypadku oddziałów osób zagranicznych mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, także odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający rejestrację oddziału;

  - w przypadku przedstawicielstw osób zagranicznych także zaświadczenie o wpisie do rejestru przedstawicielstw;

 5. Potwierdzoną podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta kserokopię dowodu wpłacenia wadium.
 6. Oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza określona w ust. II Regulaminu, (dokładne oznaczenie cyfrowe i słowne oferowanej kwoty) i warunki płatności z dokładnym określeniem terminu i sposobu wpłaty pozostałej części oferowanej ceny.
 7. Oświadczenie oferenta, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
 8. Wszelkie zezwolenia, promesy lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty.
 9. Oświadczenia:
 10. - o zapoznaniu się z warunkami konkursu, o ich akceptacji i nie wnoszeniu żadnych zastrzeżeń z tego tytułu;

  - o zapoznaniu się z całym opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz aktualnym stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

  - stwierdzające, ze oferent uważa się za związanego ofertą od chwili wpłacenia wadium do dnia zawarcia umowy sprzedaży;

  - o zobowiązaniu się do przejęcia praw i zobowiązań związanych z nabywanym składnikiem majątkowym.

 11. Zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
 12. Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, a w przypadku osób zagranicznych wymagane jest potwierdzenie zgodności podpisu przez notariusza lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ze względu na siedzibę osoby zagranicznej.
 13. W przypadku oferentów działających przez pełnomocników, dodatkowo są oni zobowiązani do złożenia dokumentu pełnomocnictwa w oryginale, określającego dokładnie zakres umocowania pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone przez osoby zagraniczne powinno być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, opatrzone czytelnym podpisem mocodawcy, zawierać imię, nazwisko i funkcję mocodawcy oraz musi być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub właściwego ze względu na siedzibę osoby zagranicznej konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

V. Rozstrzygnięcie.

 1. Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Ordysa przy ul. Wadowickiej 6 w Krakowie w dniu 15 stycznia 2016r. o godzinie 15.00. Ocenie podlegają wyłącznie oferty złożone w sposób prawidłowy i kompletny, tj. spełniające wszystkie wymogi określone w ust. III – IV niniejszego Regulaminu. Oferty niespełniające przynajmniej jednego z warunków wskazanych w ust. III – IV niniejszego Regulaminu, w szczególności oferty, za które nie wpłacono wadium lub też przewidujące cenę niższą niż cena wywoławcza, podlegają odrzuceniu. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpływ wadium na rachunek wskazany w Regulaminie. Jedynym kryterium oceny złożonych ofert jest oferowana cena.
 2. Wybierana jest oferta przewidująca najwyższą cenę. Wyboru oferty dokonuje Syndyk. Wybór oferty jest skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego - Komisarza.
 3. W sytuacji skutecznego złożenia ofert przez ponad dwóch oferentów, gdy dwie lub więcej ofert przewiduje taką samą oferowaną cenę, a cena ta jest najwyższa spośród zaoferowanych, zastrzega się możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji ustnych z tymi oferentami.
 4. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie została wybrana bądź też podlegała odrzuceniu, podlega zwrotowi bez odsetek w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu. W przypadku braku zatwierdzenia przez Sędziego – Komisarza wyboru oferty, termin zwrotu wadium liczony jest od dnia odmowy zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego – Komisarza.
 5. Poza zwrotem wadium, oferentom nie przysługują żadne inne roszczenia względem Syndyka lub jakiekolwiek roszczenia związane z postępowaniem konkursowym.
 6. Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, zmiany warunków, zmiany ogłoszenia lub odwołania konkursu, a także ma prawo do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od oferty w całości lub w części bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje również prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z wybranym oferentem, na każdym etapie jej procesowania, bez podania przyczyny. Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

 

 

 

 1. Warunki zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Umowa sprzedaży powinna zostać zawarta w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego - Komisarza.
 2. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży wpłacone przez oferenta wadium zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zapłata całej ceny sprzedaży na rachunek masy upadłości, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży.
 4. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy masy upadłości.
 5. Brak zapłaty całej ceny sprzedaży w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej powoduje unieważnienie konkursu i skutkuje zatrzymaniem przez Syndyka złożonego przez oferenta wadium i jego przepadkiem na rzecz masy upadłości.
 6. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie zawarł umowy sprzedaży w terminie i na warunkach określonych przez Regulamin, w szczególności nie uiścił w terminie całej ceny sprzedaży lub w inny sposób uchylał się od jej zawarcia, Syndyk ma prawo do zachowania wpłaconego przez oferenta wadium, które ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. W takim wypadku, niezależnie od zachowania wadium, oferent jest zobowiązany do pokrycia Syndykowi wszelkich kosztów i opłat związanych z przygotowaniem konkursu i umowy. Oferentowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 7. Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży wyznacza Syndyk i są one dla oferenta wiążące. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w kancelarii notarialnej wskazanej przez Syndyka, przy czym wszelkie opłaty i koszty związane z jej zawarciem ponosi kupujący.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE PRASA

Syndyk Masy Upadłości

Montin-Korizola sp. z o.o. w Krakowie w upadłości likwidacyjnej

ogłasza konkurs na sprzedaż

nieruchomości - prawa użytkowania wieczystego gruntów o powierzchni 8.500m2, znajdujących się w Krakowie przy ul. SIKORKI 17, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr  KR1P/00312162/8, zabudowana budynkami:

- biurowym o powierzchni użytkowej 314,9m2,

- budynkiem kotłowni z częścią socjalną o powierzchni użytkowej 48,2m2,

- budynkiem warsztatowym o powierzchni użytkowej 373m2.

Minimalna oferowana cena nie może być niższa niż 2.300.000,00zł netto (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych) która stanowi cenę wywoławczą w niniejszym konkursie. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki aktualnie obowiązującej w dniu sprzedaży.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. kwoty 460.000,00zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych)

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Montin-Korizola sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Sikorki 17, 31-589 Kraków, numer 23 1600 1039 0002 0037 5548 5001, z dopiskiem “KONKURS - sygn. akt. VIII GUp 4/14/S”, najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert.

Oferty Należy składać do dnia 14.01.2016r. na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys, BUMA SQUARE BUSINESS PARK, ul. Wadowicka 6, 30 – 415 Kraków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15 stycznia 2016r. o godzinie 15.00, w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Pełne warunki konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, który znajduje się w biurze syndyka, siedzibie upadłego oraz na stronie internetowej www.korizola.com.pl.

Zastrzega się dla syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu.

Biuro Syndyka: 30-126 Kraków, ul. G. Zapolskiej 38 p. 214 czynne pn.-pt. godz. 9-16. tel/faks 12-3793713, Informacje dotyczące konkursu i zbywanej nieruchomości można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu 602571134.

Pełny regulamin znajduje się na stronie internetowej www.korizola.com.pl

NIEPOWTARZALNA ROZWOJOWA NIERUCHOMOŚĆ W KRAKOWIE!